Regulamin oraz polityka zwrotów i reklamacji

§ 1
Postanowienia wstępne
Sklep internetowy pod nazwą 1car dostępny pod adresem internetowym www.1car.pl, prowadzony jest przez First Car Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legionów 83A, 43-502 Czechowice – Dziedzice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916216, NIP: 652-174-93-47, REGON: 389668630.

§ 2
Definicje

1/ Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2/ Sprzedawca – First Car Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legionów 83A, 43-502 Czechowice – Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916216, NIP: 652-174-93-47, REGON: 389668630.
3/ Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4/ Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5/ Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.1car.pl.
6/ Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7/ Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8/ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9/ Konto – konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10/ Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11/ Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12/ Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13/ Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14/ Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1/ Adres Sprzedawcy: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83A.
2/ Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@1car.pl.
3/ Numer telefonu Sprzedawcy: +48 690-045-200.
4/ Numer rachunku bankowego Sprzedawcy …………………………….
5/ Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6/ Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 15:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a/ urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b/ aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c/ włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

1/ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2/ Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na usługi znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3/ Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4/ Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/Usługę oraz ewentualny koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5/ W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6/ Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1/ Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2/ Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3/ Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4/ Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
a/ zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b/ wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c/ zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d/ jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e/ kliknąć przycisk potwierdzający zamówienia, np. “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f/ wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1/ Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a/ Płatność gotówką,
b/ Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c/ Płatności elektroniczne,
d/ Płatność kartą płatniczą.
2/ Szczegółowe informacje na temat metod dostawy/odbioru oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1/ Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2/ Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3/ W przypadku wyboru przez Klienta:
a/ płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b/ płatności opłaty rezerwacyjnej z góry, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy składaniu zamówienia, pod rygorem odmowy dokonania rezerwacji wybranego samochodu/Usługi.
4/ Dostawa przedmiotu umowy do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Cennik usług dodatkowych” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5/ Odbiór osobisty przedmiotu umowy przez Klienta jest bezpłatny, z zastrzeżeniem zasad dotyczących opłaty rezerwacyjnej, wskazanych poniżej.
10/ Opłata rezerwacyjna pobierana od Klienta w toku składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy zostaje zaliczona na poczet wynagrodzenia za świadczone na rzecz Klienta usługi, wskazanego w cenniku usług oraz cenniku usług dodatkowych, z wyłączeniem sytuacji w których Klient pomimo złożenia zamówienia i postawienia do jego dyspozycji przedmiotu umowy w umówionym terminie i miejscu, nie przystąpi do wykonania umowy, w szczególności nie odbierze zamówionego pojazdu w siedzibie Sprzedawcy lub w innym umówionym przez strony miejscu. W takim wypadku dokonana opłata rezerwacyjna przepada, jako koszty przystąpienia do wykonania umowy przez Sprzedawcę, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy oraz jej skutki

1. Wynajmujący ma prawo zatrzymać wpłaconą przez Najemcę opłatę rezerwacyjną w razie nie zawarcia umowy najmu samochodu we wskazanym okresie najmu z winy Najemcy.
2. Najemca ma prawo żądać zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku nie zawarcia umowy najmu samochodu w określonym terminie z winy Wynajmującego.
3. W razie nie zawarcia umowy najmu samochodu z winy obu Stron wpłacona przez Najemcę opłata rezerwacyjna ulega zwrotowi.

SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu siły wyższej.
2. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz Strony, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec i które uniemożliwia stronie Umowy wykonanie obowiązków przewidzianych Umową.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1/ Umową najmu pojazdu objęte są nowe lub używane, zindywidualizowane pojazdy, wyraźnie wskazane Klientowi w toku składania zamówienia.
2/ Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Za wadę towaru uznaje się tylko i wyłącznie uszkodzenie lub inną wadę uniemożliwiającą korzystanie z Produktu/Usługi w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
3/ W przypadku wystąpienia wady fizycznej przedmiotu umowy Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4/ Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5/ Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1/ Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2/ Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3/ Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a/ W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy poza siedzibę Sprzedawcy, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostawę przedmiotu umowy (jeżeli taki występuje),
b/ W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4/ Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1/ Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4/ Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2021.
<h3>Polityka zwrotów</h3>
Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi